Darmowa dostawa od 100,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

INFORMACJA przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w RODO

Klauzula informacyjna Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest Mateusz Perzyna prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MADE BY Mateusz Perzyna, ul. Bagienna 11, 15-166 Białystok, NIP: 5432145216.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:
a) telefonicznie - numer telefonu: 600 561 587,
b) mailowo – adres e-mail: mateusz@podpierzyna.com,
c) pisemnie – adres do korespondencji: Bagienna 11, 15-166 Białystok.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania oraz realizacji naszej współpracy, w szczególności do:
a) zawarcia oraz wykonania umów dotyczących towarów oraz usług oferowanych przez Administratora,
b) weryfikacji Państwa statusu prawnego oraz wiarygodności płatniczej,
c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (np.: tworzenie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
d) dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami,
e) tworzenia statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora,
f) prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług,
g) obsługi zgłoszonych wniosków, w tym przechowywanie wniosków i odpowiedzi,
h) celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

4. Administrator będzie przetwarzał następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, PESEL/datę urodzenia, NIP, adres mailowy i IP.

5. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie treści art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 i ust. 2 RODO.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (w szczególności: usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, Poczta Polska S.A., firmy kurierskie/transportowe), banki, podmioty upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa – Administrator przekazuje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa

7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji współpracy z Administratorem i nie dłuższy od okresów określonych w przepisach prawa (regulujących np.: przechowywanie dokumentacji, dochodzenie roszczeń), w szczególności, gdy: a) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa, okres przetwarzania Państwa danych osobowych trwa do momentu wycofania tej zgody, b) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania Państwa danych osobowych określają te przepisy, c) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do ustania ww. interesu lub do sprzeciwienia się Państwa dalszemu przetwarzaniu (o ile sprzeciw przysługuje).

9. Posiadają Państwo prawo do: a) żądania od Administratora: - dostępu do treści Państwa danych osobowych; - sprostowania/poprawienia Państwa danych osobowych (w szczególności, jeśli Administrator posiada nieprawidłowe dane osobowe), - ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności do ich przechowywania lub do przetwarzania w zakresie wskazanym przez Państwa), - usunięcia Państwa danych osobowych (w szczególności, jeśli uznają Państwo, iż Administrator przetwarza je bez Państwa zgody lub dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niecelowe), - przeniesienia Państwa danych osobowych, b) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, c) cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, d) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w szczególności, jeśli uznają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem).

10. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych oraz upoważnienie Administratora do ich przetwarzania jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umów zawartych oraz nawiązania współpracy - niepodanie danych w zakresie wskazanym przez Administratora może skutkować niemożliwością wykonania przez Administratora umów zawartych oraz niemożliwością nawiązania współpracy.

11. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania oraz monitorowania sposobu korzystania z towaru lub usługi online), w celu analizy potrzeb osób zainteresowanych towarami lub usługami proponowanymi przez Administratora i dopasowywania przez Administratora swojej oferty sprzedażowej do potrzeb osób zainteresowanych ofertą Administratora, z zastrzeżeniem, iż na potrzeby profilowania: - Administrator nie przetwarza żadnych danych sensytywnych, - na potrzeby profilowania Administrator przetwarza z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane, a jeśli Administrator musi dokonać profilowania Państwa danych osobowych nie zpseudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystuje do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies

pixel